Technische Überprfungen

Sind Ihre technische Überprüfungen nicht mehr gültig?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

 

Firma P&P CITO wykonuje profesjonalne przeglądy techniczne sprzętu medycznego, dokonujemy badań bezpieczeństwa, badań poprawności funkcjonowania, badań pola elektromagnetycznego, konserwacji urządzenia, kalibracji, legalizacji i innych oraz potwierdzamy pisemnie obecny stan sprawności i bezpieczeństwa aparatury oraz osprzętu.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Sicherheitstechnische Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten nach EN 60601 und 62353
Die Entwicklung der Technologie fördert die Einführung von neuen Lösungen, auch im Gebiet der medizinischen Vorrichtungen. Elektronische medizinische Geräte, die sowohl in der Behandlung als auch in der Diagnose genutzt werden, können jedoch eine potenzielle Gefahr für Patienten und Personal darstellen.
Besorgt über die Sicherheit Ihrer Geräte, Personal und Patienten, hat unser Unternehmen hoch spezialisierte Messgeräte erworben, die die Anforderungen des Sicherheitsstandard EN 60601/61353 erfüllen. Dank dessen sind wir im Stande den Sicherheitsstatus Ihrer medizinischen Geräten schnell und zuverlässig zu bestimmen.
Die Firma P&P CITO führt technische Überprüfungen von medizinischen Geräten, Sicherheitsteste, Prüfungen den ordnungsgemäßen Arbeit, Prüfungen des elektromagnetischen Feldes, Wartung der Geräten, Kalibrierung, Validierung und andere durch und bestätigt schriftlich die aktuelle Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Geräten und Zubehör.
Technische Überprüfung von Geräten ist sehr wichtig, weil wenn sie fehlt, werden die Verbraucher verpflichtet die Verantwortung für mögliche medizinische Vorfälle, die ein Gesundheitsschaden verursachen könnten, tragen. Regelmäßig durchgeführte technische Überprüfungen und Wartungen helfen das Risiko eines schweren Unfalls erheblich zu reduzieren.
* Sicherheitsüberprüfungen nach dem Standard EN 60601 und 61353 – Rehabilitationsgeräte

PRZEGLĄDY TECHNICZNE JUŻ ZA 36 PLN*

Przeglądy techniczne aparatury medycznej
Testy bezpieczeństwa elektrycznego Aparatury medycznej według normy EN 60601

Rozwój techniki sprzyja wprowadzaniu nowych rozwiązań, także w zakresie urządzeń medycznych. Elektroniczny sprzęt medyczny, wykorzystywany zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce, może jednak stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa sprzętu, personelu i pacjentów nasza firma nabyła wysoce specjalistyczne urządzena pomiarowe, odpowiadające wymogom normy bezpieczeństwa EN 60601 dot. medycznych urządzeń elektrycznych. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie określić stan bezpieczeństwa technicznego Państwa aparatury medycznej.

Firma P&P CITO wykonuje profesjonalne przeglądy techniczne sprzętu medycznego, dokonujemy badań bezpieczeństwa , badań poprawności funkcjonowania , badań pola elektromagnetycznego, konserwacji urządzenia , kalibracji , legalizacji i innych oraz potwierdzamy pisemnie obecny stan sprawności i bezpieczeństwa aparatury oraz osprzętu.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2010 r. Użytkownicy wyrobów medycznych są zobowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Co dokładnie opisane jest w 11 rozdziale.

Kontrola techniczna aparatów jest bardzo ważna, gdyż jej brak zobowiązuje Użytkowników do poniesienia odpowiedzialności za ewentualny incydent medyczny mogący spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Regularnie wykonywane przeglądy techniczne i konserwacje pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

 

*Przeglądy bezpieczeństwa według normy EN 60601 – Sprzęt rehabilitacyjny